หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นายวัชรชัย ครองใจ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอุรวี ลิมปวิทยากุล

พนักงานธุรการ

✪ งานสื่อสาร

นายพฤศจิกาพรน์ ปัญญาคมจันทพูน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

นางสาวฤชุอร วงศ์ภิรมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน

นักวิชาการเผยแพร่

นายฉัตรพงษ์ ศรีสูงเนิน

นักประชาสัมพันธ์

✪ งาน IT

นายสฤษดิ์ กุคำอู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ สมร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฐพงษ์ โสมสุข

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายกฤษดา สาระรัตน์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

✪ งานเขตเมือง

นายพัชรพงษ์ วงษ์สามารถ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

✪ งานพชอ.

นายอุดมสิน รตนธงชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

✪ งาน RTI

นายวุฒิชัย สิงห์ซอม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ