หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นางวิภาวี แสนวงษา

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนธิรา เงินประมวล

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางทิพวรรณ หมื่นพัน

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวโสภิตา โสพิลา

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสิรินันท์ ชาน

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวสิรินา อินทร์สด

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นายปิยชาติ ก้อนคำใหญ่

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสายฝน อารีเหลือ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางธริดา โสสว่าง

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวพรนิภา สายธนู

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นายธัชพล บุญถูก

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางฉัตชญา ธีระนุกูล

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ เสมอ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นายคเชนทร์ แม่นธนู

พนักงานวิทยาศาสตร์

นายศิรชัช ทองล้วน

พนักงานบริการ

นายนิพนธ์ คำบุญ

พนักงานบริการ

นางสาวสุพัตรา อระบุตร

พนักงานบริการ

นางสาวสุดารัตน์ กิ่งผา

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวสุวรัตน์ ชัยธานี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล