หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี

นายชูชาติ บรรลือ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวมนศภรณ์ สมหมาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจันทราภรณ์ ดวงดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฬารัตน์ มานะดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสุรจิต เติมวงศ์

พนักงานธุรการระดับ ส 4

นายนิพนธ์ กลิ่นใกล้

พนักงานสถิติระดับ ส 3

นายสราวุธ จันทะรักษา

ผู้ช่วยประสานงานกำกับและติดตามผลโครงการ (PA)

นายศักดา สร้อยเพชร

ช่างเครื่องยนต์ระดับ ช 3

นายสมใจ สายงาม

ช่างเครื่องยนต์ระดับ ช 3

นายชวลิต สมสอน

พนักงานพัสดุระดับ ส 4

นายศักดิ์ดา คำผาสุข

พนักงานธุรการระดับ ส 3

นายประยุทธ วงษา

พนักงานห้องปฏิบัติการระดับ ส 3

นายศุภชัย อุดมรัตน์

พนักงานห้องปฏิบัติการระดับ ส 3

นายศิริพงษ์ ไชยสัตย์

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ ส 2

นายตระกูล ก้อนผา

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ ส 2

นางสาวมณีรัตน์ โนนสังข์

นักกีฏวิทยา

นายนราศักดิ์ บุญใหญ่

นักกีฏวิทยา

นางสาววิไลวัลย์ วงศ์ภา

นักกีฏวิทยา

นายบัญชา จารุสิทธิ์

พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

จำเนียร บุญจันสี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศในอำเภอ

✪ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 10.1.1 นาจะหลวย

นายยศสุนทร สลับศรี

พนักงานธุรการระดับ ส 4

นายสุวัติ ดาวัลย์

พนักงานห้องปฏิบัติการระดับ ส 3

นายสุภาพ ศีลทาน

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ ส 2

นายวุฒิพงษ์ อ่อนรัตน์

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ ส 2

นายเจริญยุทธ จรรยากรณ์

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศในอำเภอ

นางสาวสุภาพร โพธิ์ศรี

พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

✪ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 10.1.2 ศรีเมืองใหม่

นายพิสิฎฐพล อุปโภค

พนักงานธุรการระดับ ส 4

นายจรัญ จันทสาร

พนักงานห้องปฏิบัติการระดับ ส 3

นายยุทธิไกร สุวรรณผา

พนักงานสถิติระดับ ส 3

นายเอกพงษ์ สายสิทธิ์

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ ส 2

นายถาวร กันธิยา

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ ส 2

นายพิชัย บุญทัน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศในอำเภอ

นางลำไพ สุทนัง

พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

นายสมคิด โนนแก้ว

พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

✪ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 จังหวัดศรีสะเกษ

นายประเสริฐ โนนแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอุษา ปัญญา

พนักงานห้องปฏิบัติการระดับ ส 2

นายสุริยา ศิลาโชติ

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ ส 2

นางสาวสุภา ธรรมวัติ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศในอำเภอ

นางสาวพิลาศลักษณ์ คำโท

ผู้ช่วยประสานงานกำกับและติดตามผลโครงการ (PA)