หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร

นายวรวุฒิ จันทิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุรางรัตน์ อมารถทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริวรรณ คนยืน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสุธีพงศ์ สาครสืบชูพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายบุญตา ศรีวิชา

ช่างเครื่องยนต์ระดับ ช 3

นายวีระ ยืนยั่ง

ช่างเครื่องยนต์ระดับ ช 3

นายนิพนธ์ รูปเหมาะ

พนักงานสถิติระดับ ส 3

นายณรงค์ กันหารัตน์

พนักงานการเงินและบัญชีระดับ ส 3

นายสุพัฒน์ นาโสก

พนักงานธุรการระดับ ส 3

นายอรุณ สารทอง

พนักงานห้องปฏิบัติการระดับ ส 3

นายอนันเนตร พ่อไชย

พนักงานสถิติระดับ ส 3

นางพูนทรัพย์ พ่อไชย

พนักงานธุรการระดับ ส 3

นายธีระพงษ์ เชื้อคนแข็ง

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ ส 2

นายอนิรุท จันปุ่ม

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ ส 2

นายปริญญา สุริยะภา

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ ส 2

นางสุวรรณา เกษศรี

นักกีฏวิทยา

นายชุมพร พลศรี

พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

นางสาวใจชื่น ลำเนา

พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค