หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น

นายวงศกร อังคะคำมูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววิภาษนุช หาญบาง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวีรยุทธ ประนัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเฌอมาวีร์ การะเกษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรรัตน์ พุทธจันทร์

พนักงานบริการ