หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ ศูนย์กฎหมาย

นายธงศักดิ์ ดอกจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธีรภัทร์ ปรีชาพิริยะกุล

นิติกร

นายพลภัทร ศรีกุล

นิติกร

นางสาวพรพรรณ คืนดี

พนักงานธุรการ