หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงาน และเครือข่าย

นางสุชญา สีหะวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววิภารัตน์ คำภา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัชราภรณ์ อาจกมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐธยาน์ สุภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอัทธายาศัย บูระพิน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริวรรณ อุทธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัทธวรรณ พิศชาติ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเกศมณี ศรีหะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน