หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นางสาวจุติพร ผลเกิด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนินพร ทิพยมงคลกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจินทภา อันพิมพ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางวิไลวัล ศรีเชียงสา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ กัลยาฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจันทร์เพ็ญ หวานคำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวขวัญนภา พรมสอน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนวพรรษ กุลแก้ว

พนักงานธุรการ