หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มพัฒนาองค์กร

นางวลีรัตน์ พูลผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ แสนโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวิชุตา โคสินธุ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวบังอร ธุรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสนทรรศ สุธาธรรม

พนักงานธุรการระดับ ส 4

นางวนิดา มากานนท์

นักทรัพยากรบุคคล