หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายชัยนันต์ บุตรกาล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชนันรัตน์ ดวงบุปผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววนิดา ดิษวิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวดวงเดือน จันทะโชติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิลาวัลย์ สุขยา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสำรวย ศรศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี ทิพวรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนงค์นุช สุรัตนวดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวหัสยา ไชยสิทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางณัฏฐนันท์ ประเสริฐแก้ว

พนักงานบริการ