หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มโรคติดต่อ

นายวันชัย สีหะวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายธนชัย ยุตวัน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสุพิศ โคตะมาศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายพลสินธุ์ นาควิเชียร

เภสัชกรชำนาญการ

นายกนกศักดิ์ รักษาสัตย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุธิดา แสนวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายภูมิพัฒน์ นริษทิ์ภูวพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวชิรวิทย์ ลิมปวิทยากุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกิตติยา วงศาสุข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววัชราภรณ์ วงศ์คูณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิทยา วามะขันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรามาศ ดาสันทัด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุชัญญา พวงธรรม

พนักงานบริการ

✪ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐกฤตย์ เสงี่ยมศักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายภูมิพัฒน์ โพธิ์ขาว

พนักงานธุรการระดับ ส 3

นายจิรศักดิ์ นาสารีย์

พนักงานสถิติระดับ ส 2

นายเทอดศักดิ์ พวงธรรม

พนักงานสถิติระดับ ส 2

✪ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศภูสิงห์ (ช่องสะงำ) จังหวัดศรีสะเกษ

นายอัฑฒ์สุภัค ฉกรรจ์ศิลป์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประสงค์ ฤกษ์บุญมี

พนักงานสถิติระดับ ส 2

✪ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเทียบเรือเทศบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายราวิท พิมพ์ศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวขนิษฐา นวลไชยดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

✪ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพ 2 จังหวัดมุกดาหาร

นายปิยพงศ์ นาโสก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปภัสรา คนหาญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายชวาลภพ บูรณะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเอื้อมขวัญ จันเต็ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายนพพร กลิ่นใกล้

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ ส 2