หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน

นางสาวเสาวลักษณ์ เห็มวัง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายเสถียร เชื้อลี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมรรัตน์ จงตระการสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอ้อมทิพย์ พลบุบผา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววันทนีย์ ธารณธนบูลย์

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวพัชมณ เจริญนาวี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจิรพันธุ์ อินยาพงษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางมณฑิรา เฉลิมเกียรติสกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทนันพัทธ์ นาคนิกร

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายไพศาล บัวลา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุรีรัตน์ วรรณสิทธิ์

พนักงานบริการ

นายธีระพงษ์ อินเลิศ

พนักงานบริการ

นางสาวคณิตรา สุรำไพ

ผู้ประสานงานโครงการ GF AIDS CARE