หน่วยงานภายในทั้งหมด>

✪ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางชลภัสสรณ์ มืดภา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอภิญญา จำปา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางมุกดา งามวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพลอยไพลิน เทพาฑีปกรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายทศพงษ์ บุระมาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรัญญา วิทยาขาว

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายชนะชัย สายสมบัติ

พนักงานธุรการ