เกี่ยวกับเรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
The Office of Disease Prevention and Control 10, Ubon Ratchathani.

เลขที่ 267 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร 045 255 934, 045 243 235, Fax 045 255 188