ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล / วิจัยประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานประเมินผลการดำเนินงานมาตรการแจ้งเตือน สอบสวน ตอบโต้โรคเพื่อกำจัดไข้มาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อัปเดต : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) ระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มแผนงานและประเมินผล ประจำปี 2561

รายงานผลการสำรวจความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน : ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561

อัปเดต : วันที่ 30 เมษายน 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ปี 2560

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจุติพร ผลเกิด, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
     กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
     กลุ่มงาน: ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพฯ และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมวัณโรค ปี ๒๕๖๐

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายเสถียร เชื้อลี, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
     กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาวิชาการ และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก) ปี ๒๕๖๐

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายชาตรี ราศีบุษย์, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
     กลุ่มงาน: ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ สคร.๑๐

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายกนกศักดิ์ รักษาสัตย์
     กลุ่มงาน: กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

การสำรวจประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลต้นแบบปี ๒๕๖๐

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นส.จารุณี ระบายศรี

รายชื่อภาคีเครือข่ายภายนอกที่ร่วมดำเนินการติดตามประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ สคร. ๑๐ อุบลฯ กลุ่มปฎิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข