ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล / วิจัยประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ ย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ปี 2560

เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจุติพร ผลเกิด, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐

เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
กลุ่มงาน: ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพฯ และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมวัณโรค ปี ๒๕๖๐

เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายเสถียร เชื้อลี, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาวิชาการ และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก) ปี ๒๕๖๐

เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายชาตรี ราศีบุษย์, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
กลุ่มงาน: ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ สคร.๑๐

เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายกนกศักดิ์ รักษาสัตย์
กลุ่มงาน: กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

การสำรวจประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลต้นแบบปี ๒๕๖๐

เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นส.จารุณี ระบายศรี

รายชื่อภาคีเครือข่ายภายนอกที่ร่วมดำเนินการติดตามประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ สคร. ๑๐ อุบลฯ กลุ่มปฎิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข