ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล / วิจัยประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการติดตามและประเมินผล “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 10” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประเมินผลการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564
(Merit Maker Assessment on Implementing Drowning Prevention, Health Region 10th, Fiscal year 2021)

อัปเดต : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประเมินผลการดำเนินงานมาตรการแจ้งเตือน สอบสวน ตอบโต้โรคเพื่อกำจัดไข้มาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อัปเดต : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประเมินมาตรการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) ระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มแผนงานและประเมินผล ประจำปี 2561

รายงานผลการสำรวจความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน : ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561

อัปเดต : วันที่ 30 เมษายน 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ปี 2560

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจุติพร ผลเกิด, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
     กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2560

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
     กลุ่มงาน: ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพฯ และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมวัณโรค ปี 2560

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายเสถียร เชื้อลี, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
     กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาวิชาการ และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินผลการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก) ปี 2560

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายชาตรี ราศีบุษย์, นางสาววิริยา ลิมปิทีปราการ, นางสาววิลาวัลย์ สุขยา
     กลุ่มงาน: ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และกลุ่มแผนงานและประเมินผล

การประเมินความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ สคร.10

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นายกนกศักดิ์ รักษาสัตย์
     กลุ่มงาน: กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

การสำรวจประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลต้นแบบปี 2560

     เจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ: นส.จารุณี ระบายศรี

รายชื่อภาคีเครือข่ายภายนอกที่ร่วมดำเนินการติดตามประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ สคร. ๑๐ อุบลฯ กลุ่มปฎิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข