วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  “เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนภายในปี 2580”
 

พันธกิจ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ
  2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  5. สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและบริเวณชายแดน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือ กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ
  6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพในพื้นที่
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  8. ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังป้องกันรักษาและควบคุมโรค