ผลงานวิชาการสำหรับการประเมินเลื่อนระดับ

ที่ ชื่อผลงาน โดย วันที่เผยแพร่ ไฟล์เอกสาร
1 พฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัย ล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
Behavior using a face mask, hands washing and social physical distancing to prevent COVID-19 disease, in Ubon Ratchathani province
นายวชิรวิทย์ ลิมปวิทยากุล
นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล
นายวันชัย สีหะวงษ์
นายชูชาติ บรรลือ
27 ตุลาคม 2564