โครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 • แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์
  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางเกศรา แสนศิริทวีสุข
  รองผู้อำนวยการฯ
 • แพทย์หญิงจินตนา คำภักดี
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 • นางสุชญา สีหะวงษ์
  รองผู้อำนวยการฯ
 • นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
 • นางสาวจุติพร ผลเกิด
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
 • นายวันชัย สีหะวงษ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ