ติดต่อเรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
The Office of Disease Prevention and Control 10, Ubon Ratchathani.

ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045 255 934, 045 243 235