ติดต่อเรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
The Office of Disease Prevention and Control 10, Ubon Ratchathani.

ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045 255 934, 045 243 235, โทรสาร 045 255 188