หน่วยงานภายใน

กลุ่มงาน/ศูนย์ อีเมล โทรศัพท์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

0 4525 5934, 0 4524 3235

กลุ่มพัฒนาองค์กร

08 5419 6775

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงาน และเครือข่าย

plandpc7@hotmail.com , plandpc10ubon@gmail.com

0 4524 5108, 09 2172 2967

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

0 4525 0558

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

prdpc7ubon@gmail.com

0 4525 4538, 06 3626 4926

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

งานโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ labaids_dpc@yahoo.com งานวัณโรค โรคเรื้อนและไข้หวัดใหญ่ labtb_dpc10@yahoo.com

งานโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 045-243127,083-0883871 งานวัณโรค โรคเรื้อนและไข้หวัดใหญ่ 045-255836,096-1892273

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

045243236

กลุ่มโรคติดต่อ

0 4525 0557, 06 1958 6190

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

networkdpc7@gmail.com

045250556

กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง

045242226

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี

045241070

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

0 4524 3236

ศูนย์กฎหมาย