ประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปการประชุม ประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องจากการะประชุมวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี, ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะกรรมการเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, ฝ่ายปกครองอำเภอวารินชำราบ, โรงพยาบาลวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมกันประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บทางถนน (Situation Room) และกำหนดจุดดำเนินการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อทำการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการบาดเจ็บจากทางถนน (Road Traffic Injury :RTI) การเฝ้าระวังสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนน ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตเมืองวารินชำราบ รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่เขตเมืองให้มีความแม่นยำมากยิ่งขั้น  มาตรการกำดำเนินงานของ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ในการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เน้นมาตรการ 5 ส […]