เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางการตรวจราชการ ประจำปี 2561

วันนี้ (10 มกราคม 2561) นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี และ นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางการตรวจราชการ คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และจัดการสุขภาพ  ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการจากศูนย์วิชาการทั้งในพื้นที่ และส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรหมเทพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี