ผอ.สคร.10 เผย เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา “Walk Together” เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563

วันนี้ 1 ธ.ค. 63 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ในปี 2563 ได้กำหนดประเด็นสารรณรงค์ “Walk Together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” เพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลการสำรวจการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในเขตสุขภาพที่ 10 พบ การเคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพเนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ7.98(ในปี 2562) ลดลงจาก ร้อยละ14.37 (ในปี 2560) และการเลือกปฏิบัติระหว่างการให้บริการผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในช่วง 12 […]

ผอ.สคร.10 ร่วมรายการมองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็น “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันนี้ 4 ธ.ค. 60 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกรายการ มองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2560 ในประเด็น “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่ 2561 แก่ ท่าน ดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  นางสายเพชร เภสัชชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี และ นายสุพชัย หล่าสกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี               

อึ้ง! วัยรุ่น อุบลฯ แห่ ตอบปัญหาความรู้การป้องกันโรคเอดส์ ผ่านมือถือ ในงานวันเอดส์โลก

วันนี้ 1 ธ.ค. 60 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดบู๊ทให้ความรู้ เล่นเกมส์ตอบปัญหาเพื่อชิงของรางวัล ประเมินสุขภาพออนไลน์ ตอบคำถามความรู้การป้องกันโรคเอดส์ผ่านมือถือ พบว่าวัยรุ่นให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์ด้วยวิธีดาวกระจายแจกถุงยางอนามัย เอกสาร แผ่นพับ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักการป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 6 จุด โดยรถหน่วยประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคมนี้ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่ประเมินว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี เข้ารับบริการให้คําปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ฟรี ในวัน/เวลาราชการ

สคร.10 ร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2559

วันนี้ 1 ธันวาคม 2559 นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดรณรงค์วันเอดส์โลก ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตรีตราและการเลือกปฏิบัตินายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรคเอดส์ยังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั่วโลกทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างเข้าใจจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสสังคมในการตระหนักต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น.พ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก WORLDS AIDS DAY เป็นวาระที่สำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Getting to Zero) ร่วมกัน 3 ประการ […]