สคร.10 อุบลฯ เชิญ ปชช.ตรวจเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day : Voluntary counseling and testing Day) และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาวะเหลือไม่เกินร้อยละ 5.8 โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนทั่วไป ได้รับการตรวจและทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีโอกาสป้องกัน และเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้ออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดง และจะทราบได้ก็เมื่อได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่นได้ ในโอกาสนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว สำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน 13 […]

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร… ขยายเวลากำหนดส่งผลงานภายใน 15 มิ.ย. 61

ขยายเวลากำหนดส่งผลงานภายใน 15 มิ.ย. 61 สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ เงื่อนไขการแข่งขัน 1. ผู้สนใจเข้ารวมประกวด สามารถรวมทีมสูงสุดไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ทีม 2. สามารถส่งได้ทีมละ 1 ผลงาน 3. การประกวดใช้ผลงานใหม่ที่คิดขึ้นเองโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นและต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 5. คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกโพสที่เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 – สคร.10 อุบลราชธานี พร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อเก็บคะแนนจากยอดการแชร์วิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ามากดแชร์ไปยังเฟซบุ๊กของตนเองและเชิญชวนเพื่อนๆ […]