ข้อตกลงหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน สคร.10 จ.อุบลฯ

1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี    - วัน เดือน ปี    - ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้    - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของสคร.10 จ.อุบลฯได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้    - ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. การใช้บริการร้องเรียนของสคร.10 จ.อุบลฯ นั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย 4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดสคร.10 จ.อุบลฯ 5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สคร.10 จ.อุบลฯ ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของสคร.10 จ.อุบลฯ โดยตรง 6. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล 7. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้    - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ ว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 1 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง    - ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว    - ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์    - ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล    - ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี