ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสคร.10 จ.อุบลฯ ปีงบประมาณ 2566
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 6 คะแนน

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือมีการให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต

ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) ดังนี้
i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

รายละเอียดข้อมูลตามข้อคำถาม i1 : หน่วยงานมีการให้บริการแก่บุคคลภายนอก เช่น 1. การให้บริการที่ศูนย์สาธิตบริการ มีขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาสำหรับผู้มารับบริการ ภายใน 30 นาที และกรณีรอผล Lab ภายใน 1-2 ชั่วโมง 2. การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีแนวทางและขั้นตอนการให้บริการ โดยมีคู่มือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.10 จ.อุบลฯ 3. การให้บริการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3HpGxTY (คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.10 จ.อุบลฯ)

i2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

รายละเอียดข้อมูลตามข้อคำถาม i2 : หน่วยงานมีการให้บริการแก่บุคคลภายนอก เช่น 1. ศูนย์สาธิตบริการ มีขั้นตอนและระยะเวลาบริการที่ชัดเจน ให้บริการตามลำดับคิว โดยให้บริการภายใน 30 นาที และกรณีรอผล Lab ภายใน 1-2 ชั่วโมง 2. การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.10 มีแนวทางและขั้นตอนการให้บริการระบุในคู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการชัดเจน

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3DtuPqw (คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.10 จ.อุบลฯ)

i3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

รายละเอียดข้อมูลตามข้อคำถาม i3 : หน่วยงานมีการถ่ายทอดภารกิจและตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค สู่ระดับกลุ่มงาน/ศูนย์ฯ และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/ศูนย์ฯเป็นผู้มอบหมายงานให้กับบุคลากรภายในกลุ่มงาน โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3kZD5ba (รายงานประจำปี 2565)

i4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่
ไม่มี มี

รายละเอียดข้อมูลตามข้อคำถาม i4 : หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนเป็นหนังสือราชการให้บุคลากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3XNIH70 (นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน)

i5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่
ไม่มี มี

รายละเอียดข้อมูลตามข้อคำถาม i5 : หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนเป็นหนังสือราชการให้บุคลากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3WPFt1G (นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน)

i6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
ไม่มี มี

รายละเอียดข้อมูลตามข้อคำถาม i6 : หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนผ่านหนังสือราชการให้บุคลากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3Hm30S3 (นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน)