กำหนดการสัมมนา


เอกสารการสัมมนา


แผนที่การเดินทาง โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี


ผู้ประสานงาน


กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลฯ

1. นางสาวอ้อมทิพย์ พลบุบผา 2. นางสาวอภิญญา จำปา โทรศัพท์: 045-255934 ต่อ 220,225

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลฯ

1. นายภูมิพัฒน์ นริษทิ์ภูวพงษ์ 2. นางสาวชนันรัตน์ ดวงบุปผา E-mail : epiddpc7@yahoo.com โทรศัพท์ : 080-7362508, 091-1377499