ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ ประกาศผลภาพถ่ายด้านระบาดวิทยา

ประเภทการส่งผลงาน


1. ผลงานวิชาการประเภท การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. การนำเสนอผลงานวิชาการด้านโรคติดต่อทั่วไป/โรคเอดส์/วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเรื้อน 2. การนำเสนอผลงานวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/โรคไม่ติดต่อ 3. การนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ(ภาษาอังกฤษ) 4. การนำเสนอผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา

2. ผลงานวิชาการประเภท การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประกอบด้วย 4 Track ดังนี้ 1. การนำเสนอผลงานวิชาการด้านโรคติดต่อทั่วไป/โรคเอดส์/วัณโรค/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเรื้อน 2. การนำเสนอผลงานวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/ โรคไม่ติดต่อ 3. การนำเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4. การนำเสนอผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา

3. การประกวดภาพถ่ายการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา

ผู้ประสานงาน


กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลฯ

1. นางสาวอ้อมทิพย์ พลบุบผา 2. นางสาวอภิญญา จำปา โทรศัพท์: 045-255934 ต่อ 220,225

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลฯ

1. นายภูมิพัฒน์ นริษทิ์ภูวพงษ์ 2. นางสาวชนันรัตน์ ดวงบุปผา E-mail : epiddpc7@yahoo.com โทรศัพท์ : 080-7362508, 091-1377499